Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

aktualności

 
23/02/2016 08:28 am
Informujemy, ?e D2.pl zawar?a Umow? o wspó?pracy z LH.pl Sp. z o.o. na mocy, której LH.pl b?dzie zajmowa? si? obs?ug? dotychczasowej dzia?alno?ci hostingowej D2.pl.
 
03/01/2016 5:38 pm
Na serwerach udost?pnione zosta?y najnowsze wersje PHP. Zalecamy zmian? domy?lnego PHP 5.3 na wersj? 5.6, a je?eli Pa??twa strona jest kompatybilna z PHP 7.0 to warto j? zastosowa? - strony generuj? si? 2 krotnie szybciej!
 
19/05/2015 10:00 am
Wprowadzona zosta?a nowa oferta pakietów Reseller. Zmieni?a si? pojemno?? kont, liczba mo?liwych subkont oraz wprowadzone zosta?y krótsze okresy rozliczeniowe