Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

aktualności

 
19/05/2015 10:00 am
Wprowadzona zosta?a nowa oferta pakietów Reseller. W stosunku do
wcze?niejszych pakietów zmieni?a si? pojemno?? kont, liczba mo?liwych subkont
do za?o?enia oraz wprowadzone zosta?y krótsze okresy rozliczeniowe: miesi?czne,
kwartalne. Pe?n? ofert? znajd? Pa?stwo na stronie: http://d2.pl/reseller/

Dotychczasowe pakiety Reseller50 i Reseller100 zosta?y zast?pione przez pakiet
ResellerStarter. Posiada on 20GB pojemno?ci, 100GB limitu transferu na miesi?c
oraz limit 10 subkont w pakiecie. Kwota przy p?atno?ci rocznej wynosi 299z?
netto.

Pakiet Reseller250 zostaje zast?piony przez pakiet ResellerMedium z 50GB
pojemno?ci (wzrost z 40GB), 250GB limitu transferu miesi?czne i maksymalnie
20 subkont.

Pakiet Reseller500 zostaje zast?piony przez pakiet ResellerPro z 100GB
pojemno?ci (wzrost z 80GB), 500GB limitu transferu i limitem 40 subkont.

Wprowadzony zostaje nowy pakiet ResellerVip z 200GB pojemno?ci, 1000GB
transferu miesi?cznie i pakietem 100 subkont.

Dla ka?dego z pakietów mo?na powi?kszy? liczb? mo?liwych do za?o?enia
subkont. Pakiet dodatkowych 10 subkont (ponad limit) kostuje 150 z? rocznie,
90z? pó?rocznie, 50z? kwartalnie lub 20z? miesi?cznie (ceny netto).

Jednocze?nie informujemy, ?e do ko?ca czerwca planowana jest migracja
wszystkich us?ug na serwery oparte o platform?/system CloudLinux, która pozwoli
wyeliminowa? spowolnienia dzia?ania serwera w przypadku wyst?powania
problemów na jednym/kilku kontach na serwerze. Planowana jest tak?e zmiana
domy?lnej wersji PHP na 5.6. O wszelkich zmiach b?dziemy Pa?stwa informowa?
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z powa?aniem,
D2.pl