Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

aktualności

 
03/01/2016 5:38 pm
Na wszystkich serwerach udost?pnione zosta?y najnowsze wersje PHP: 5.6 oraz 7.0. Wersja 5.6 zast?pi?a na serwerach wersj? 5.5 (zmiany pomi?dzy nimi nie by?y znacz?ce). Zalecamy zmian? domy?lnego PHP 5.3 na wersj? 5.6, a je?eli Pa??twa strona jest juz kompatybilna z PHP 7.0 to warto j? zastosowa? - zmniejszenie czasu generowania skryptów jest prawie 2 krotne!

W celu zmiany wersji PHP na 5.6 nale?y do pliku .htaccess w katalogu strony (zwykle public_html) doda? poni?sz? linijk?:
AddHandler application/x-httpd-php56 .php
Wersja PHP 5.6 dost?pna jest od dlu?szego czasu, w zwi?zku z tym wi?kszo?? popularnych skryptów jest z ni? kompatybilna. Je?eli w  ostatnim roku aktualizowali Pa?stwo stron? to powinna by? ona kombatybilna z PHP 5.6.

Niedawno udost?pniona zosta?a równie? nowa wersja PHP 7.0. W stosunku do wcze?niejszych wersji zauwa?alny jest znacz?cy wzrost wydajno?ci - prze??czenie na PHP 7.0 zwykle ok. 2 krotnie skraca czas generowanie strony i/lub zwi?ksza 2 krotnie liczb? mo?liwych do obs?u?enia u?ytkowników. Zmian w PHP 7.0 w stosunku do wcze?niejszych wersji jest wi?cej, dlatego warto wcze?niej zaktualizowa? skrypt strony do najnowszej wersji (co raz wi?cej z nich jest ju? kompatybilna z t? wersj? PHP). W celu zmiany na PHP 7.0 nale?y do pliku .htaccess w katalogu strony/skryptu (zwykle public_html) doda? poni?sz? linijk?:
AddHandler application/x-httpd-php7 .php

Od 01.02.2016 rozpacznie si? zmiana domyslnego PHP na serwerach z 5.3 na 5.6, dlatego zalecamy wcze?niejsze zaktualizowanie stron oraz przetestowanie ich kompatybilno?ci z t? wersj?. Je?eli Pa?stwa strona nie jest z ni? kompatybilna do prosimy w jej katalogu doda? do pliku .htaccess linijk?:
AddHandler application/x-httpd-php53 .php
Ustawi ono w sposób sta?y wersj? 5.3 jako domy?ln? i zmiana z naszej strony nie wp?ynie na wersj? ustawion? na Pa?stwa koncie.

Jednocze?nie informujemy, ?e z dniem 31.01.2016 zako?czona zostanie obs?uga PHP 4.4. Je?eli gdziekolwiek jeszcze maj? Pa?stwo ustawion? t? przestarza?? wersj? to prosimy o jej zmian? na PHP 5.3 lub ewentualnie PHP 5.2 (na chwil? obecna pozostaje jeszcze dost?pne). 


Z powa?aniem,
Zespó? D2.pl