Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

aktualności

 
23/02/2016 08:28 am
LH.pl b?dzie zapewnia? us?ugi, które posiadaj? Pa?stwo w naszej firmie na takich samych warunkach. Ponadto b?d? Pa?stwo mogli korzysta? z wielu udogodnie? oferowanych przez LH.pl np. bezp?atna pomoc techniczna przez email, telefon, livechat czy te? dodatkowe us?ugi w atrakcyjnych cenach.

W oddzielnej wiadomo?ci LH.pl przeka?e Pa?stwu dane logowania do dodatkowego panelu zarz?dzania us?ugami w LH.pl. Zmiany nie nios? ze sob? ?adnego zagro?enia bezpiecze?stwa danych lub ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ug. Okresy wygasania us?ug pozostan? tak?e niezmienione.

Firma LH.pl ?wiadczy us?ugi w zakresie web hostingu, cloud i rejestracji domen nieprzerwalnie od 2004 roku dla ponad 20 000 abonentów. Zdecydowali?my si? nawi?za? wspó?prac? z LH.pl, gdy? jeste?my przekonani, ?e tak do?wiadczony i wyspecjalizowany dostawca b?dzie zapewnia? dla Pa?stwa us?ugi na najwy?szym poziomie.

W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, prosimy o kontakt z nami lub z LH.pl: info@lh.pl, 61 624 00 00.

Z powa?aniem,
Zespó? D2.pl
w porozumieniu z LH.pl