Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

zamówienie

 

Wybór serwera » Wybór subdomeny » Szczegóły serwera » Regulamin » Potwierdzenie

Prosimy o wybranie rodzaju serwera. Dostępne są serwery Site oraz Reseller. Serwery Site są przeznaczone dla stron internetowych, poczty itp. jednej firmy/osoby. Natomiast sewery Reseller umożliwiają założenie wiele niezależnych podkont w ramach jednego wykupionego serwera. Serwery Reseller mogą służyć do obsługi wielu firm, jak i do dalszej odsprzedaży.

Serwery WWW

 

Podstawowy serwer z przeznaczeniem na stron? internetow?, poczt?, serwer plików. Zapewnia pe?n? obs?ug? hostingow? firmy. Umo?liwia utworzenie w ramach jednego serwera wielu stron internetowych o ró?nych adresach, wielu skrzynek pocztowych oraz wielu kont z dost?pem do plików. W?ród oferowanych przez nas serwerów Site dost?pne s? pakiety: SitePersonal, SiteBusiness, SiteBusinessPro, SiteBusinessVip.


Wybierz »

Serwery Reseller

 

Serwer Reseller z opcj? zak?adania w pe?ni niezale?nych subkont. Ka?de z podkont mo?e mie? osobno okre?lone parametry. Serwer ten pozwala na obs?ug? hostingow? wielu firm. Umo?liwia tak?e dalsz? odsprzeda? us?ug/kont. W?ród oferowanych przez nas serwerów Reseller dost?pne s? pakiety: ResellerStart, ResellerMedium, ResellerPro, ResellerVip.


Wybierz »


Zostanie zapisany Twój adres IP (18.232.38.214) oraz adres komputera (ec2-18-232-38-214.compute-1.amazonaws.com).